سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه امینی فر – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
بهرام صالح صدق پور – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
نرگس عقیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

به منظور تولید محتوای الکترونیکی موثر یک مطلب آموزشی ابتدا باید براساس الگوی ذهنی یادگیرنده مدلی را برای یادگیری و یاددهی آن مطلب ارائه نمود. هدف از انجام این پژوهش بررسی مفاهیم تشکیل دهنده ی بحث معادلات دیفرانسیل همگن مرتبه دوم و کشف روابط بین این مفاهیمدر قالب یک مدل ساختاری بود با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ۱۲۲ نفر از دانشجویان رشته های علوم پایه و فنی – مهندسی انتخاب شدند تا به یک ازمون ۱۵ سوالی از بحث مذکور پاسخ دهند پس از جمع اوری داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم مفاهیم تشکیل دهنده ی بحث معادلات دیفرانسیل همگن مرتبه دوم مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به دست امده از تحلیل مسیر مدل نظری ارائه شده دراین پژوهش را موردتایید قرار میدهد.