مقاله مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش بر عملکرد پرستاران زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش بر عملکرد پرستاران زن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرانباری نقش
مقاله تعارض کار- خانواده
مقاله خطرات شغلی
مقاله تعهد
مقاله دلبستگی
مقاله عملکرد
مقاله پرستاران و بهیاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوادیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: واثقی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مصاحبی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی مدلی در باب اثرات تعارض کار ـ خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش بر عملکرد پرستاران زن به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش پرستاران و بهیاران زن سه درمانگاه بودند که از بین آنها ۹۴ نفر برای شرکت در این پژوهش بر مبنای روش طبقه ای و به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی، گرانباری نقش و تعهد سازمانی از لمبرت و همکاران (۲۰۰۷) و پرسشنامه های دلبستگی شغلی و علمکرد از اویانگ (۲۰۰۹) بودند. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که: ۱٫ بین تعهد سازمانی با تعارض کار- خانواده رابطه منفی و معنادار، ولی با دلبستگی شغلی و عملکرد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ۲٫ گرانباری نقش با تعارض کار- خانواده دارای رابطه مثبت و معنادار بود. ۳٫ خطرات شغلی نیز با تعارض کار- خانواده دارای رابطه مثبت معنادار بود. ۴٫ بالاخره دلبستگی شغلی نیز با عملکرد دارای رابطه مثبت و معنادار بود. ۵٫ نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که، ابتدا گرانباری نقش، خطرات شغلی و تعارض کار- خانواده باعث تضعیف تعهدسازمانی، سپس تعهد سازمانی باعث تضعیف سطح دلبستگی و در پایان تعهد سازمانی و دلبستگی سطح عملکرد پرستاران و بهیاران را کاهش می دهند.