سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هومن شاداب مهر – کارشناس ارشد راه و ترابری-مشاور سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

چکیده:

ناهنجاری های ترافیکی پدیده هایی هستند که به روشنی شرایط فرهنگترافیکو رفتارهای کاربران سیستم حمل و نقل در هر جامعه را نشان می دهند. افزایشاین پدیده ها نه تنها موجب به مخاطره افتادن ایمنی ترافیک است بلکه بر سایر جنبه های ترافیک هم تاثیر منفی دارد. بررسی ایمنی ترافیک بر پایه مطالعه ناهنجاری های ترافیکی روشمرسومی است. مخصوصا این روشدر شرایط کشورهای در حال توسعه بدلیل نوع عادات و رفتارهای رانندگان و عابرین پیاده کارائی بیشتری دارد. در این مقاله ابتدا به اهمیتموضوع ایمنی ترافیکو نقشارزنده ای که مطالعه ناهنجاری های ترافیکی می تواند در این زمینه ایفا نماید پرداخته شده است. در مرحله بعد با توجه به خصوصیات رانندگان و عابرین پیاده در شهر مشهد، ناهنجاری های ترافیکی مختلفی که در تقاطع های چراغدار اتفاق می افتد تعریف شده است و در نهایتمدل های پیشبینی ناهنجاری های ترافیکی در تقاطع های چراغدار شهر مشهد توسعه داده شده است. برای این منظور از سه دسته اطلاعات شامل مشخصات حجم ترافیک، مشخصات کنترل ترافیک تقاطع و شخصات ناهنجاری های ترافیکی مشاهده شده در محل تقاطع ها استفاده شده است. در مجموع ۶۰ متغیر در قالب سه دسته اطلاعات فوق الذکر تعریف شده و جهت توسعه مدل های پیشبینی از روش استفاده شده است. اطلاعات برداشت شده مربوط به ۱۶ تقاطع چراغدار SPSS رگرسیون خطی چند متغیره با کمک نرم افزار شهر مشهد می باشد. همچنین تعداد ۱۱ ناهنجاری ترافیکی مختلف در تقاطع های چراغدار تعریف و مدل سازی شده اند. نتایج مطالعه مشخصنمود مهمترین عواملی که بر ایجاد ناهنجاری های ترافیکی تاثیر می گذارند به ترتیب عبارتند از حجم ترافیک، کیفیت خط کشی، طرح هندسی و فازبندی تقاطع.