سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر محمدیان امیری – کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

اهمیت پیش بینی حوادث جاده ها از تاثیر بسیارزیاد آن درکاهش تلفات جراحات خسارات مالی و تاخیر ناشی از بروز تصادفات می باشد هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان متغیرهای مرتبط با طرح هندسی و خصوصیات ترافیکی از لحظه وقوع تصادف با تعداد تصادفات با استفاده از مدلهای تصادفی است دراین راستا با استفاده از آمار تصادفات سال ۸۶ شهر مشهد از مدلهای تصادفی درجهت پیش بینی فراوانی تصادفات استفاده می شود نتایج نشان میدهد که درمیان مدلهای تصادفی ساخته شده مدل دو جمله ای منفی توان خوبی درپیش بینی تصادفات دارد نتایج مدل پواسون نشان میدهد که این مدل به دلیل داشتن واریانسی برابر با میانگین برازش خوبی با فراوانی تصادفات ندارد و علاوه براین از آنجا که براساس ساختار راه الگوی تصادفات تغییر می کند مدلسازی براساس رده عملکردی انجام گرفت.