سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید رضایی – دکتری، آمار، گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه بیرجند
محبوبه کرمی فارمد – کارشناس ارشد، آمار ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

چکیده:

قابلیت اعتماد، مبحثی مهم در علوم مهندسی و از مهمترین مشخصههای کیفی قطعات، محصولات و سیستمها میباشد.نظر به اهمیت ضرورت انجام تحقیقات در زمینهی ارزیابی قابلیت اعتماد سیستمهای تعمیرپذیر، در این نوشتار سعی بر آن داریم تا ضمن بیان مدلهای احتمالاتی فرایند پواسون، به بررسی قابلیت اعتماد سیستمهای تعمیرپذیر بپردازیم. ابتدا مروری بر مفاهیم اولیه در ارتباط با قابلیت اعتماد خواهیم داشت. از جمله این مفاهیم میتوان به تابع قابلیت اعتماد، تابع نرخ خطر وتابع میانگین ماندهی عمر اشاره نمود. همچنین سیستمهای منسجم را معرفی کرده و برخی تعاریف مربوط به آن را بیان میکنیم. در خصوص سیستمهای تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر و زمانهای شکست یک سیستم تعمیرپذیر توضیحی ارائه می- نماییم. سپس فرایند نقطهای و تابع میانگین آن، رکف یا آهنگ رخداد شکستها، تابع شدت و تابع شدت کامل تعریف می شوند. در ادامه به معرفی فرایند پواسون و انواع آن و بررسی ویژگیهای مربوط به آنها میپردازیم. تعمیر مینیمال برای سیستمهای تعمیرپذیر را تبیین نموده و در پایان با این رویکرد که وقتی نوع تعمیر مینیمال باشد فرایند پواسون ناهمگن برای تحلیل دادهها مناسب است نتیجه گیری بیان شده است.