سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه فقیه – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی
مهدی مفتاح – دانشیار دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

امروزه استفاده از مدلهای کامپیوتری انتقال رسوب بعنوان ابزاری برای حل کاربردی مسائل مهندسی افزایش یافتهاست. بطور کلی هیدرولیک رودخانه و انتقال رسوب در طبیعت سهبعدی است. مدلهای دوبعدی و سهبعدی برای حل مسائل به داد ههای مخصوص و جزئیات زیاد برای آموزش و کالیبره کردن مدل نیاز دارند. در صورتیکه بتوان از تغییرات جانبی هیدرولیکی و رسوبی چشمپوشی کرد، مدلهای یکبعدی برای شبیهسازیهای طولانی مدت بسیار مناسب هستند. از نقطه نظر عملی یک مدل شبه دوبعدی برای حل بسیاری از مسائل مهندسی رودخانهای کافی است. مدلGstars3.0 بر مبنای مفهوم لوله جریان تئوری حداقل قدرت جریان است. در این مدلمعادلات انرژی و مومنتم برای محاسبات پروفیل سطح آب استفاده شدهاست. یک مدل شبیهGstars3 برای حل بسیاری از مسائل نیمهدوبعدی وجریان نیمه آرام رودخانهای با داد هها و اطلاعات کم برای آموزش و کالیبراسیون مدل مناسب وکافی است.