سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه نیکنام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز دانشگاه ف
سعید زینالی هریس – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمصطفی نوعی باغبان – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مدلهای ترمودینامیکی متعددی برای محاسبه خواص تعادل فازی هیدراتها مطرح شده که همه این مدلها براساس تئوری ترمودینامیک آماری و اندروالس و پلاتیو بنیان نهاده شده است این تئوری معادله ای برای اختلاف پتانسیل شیمیایی آب درشبکه هیدرات عاری از آب به صورت مجازی و غنی از آب ارائه میدهد با تلفیق معادله واندروالس و هلدر و با داشتن برخیاز مقادیر تجربی ساختاری و ثابت لانگمور دما یا فشار تشکیل هیدرات قابل محاسبه است برای محاسبه ثابت لانگمویر نیاز به تعیین انرژی پتانسیل بین مولکولی است در تئوری واندروالس برای محاسبه انرژی پتانسیل بین مولکولی از تقریب پتانسیل کره متقارن لینارد – جونز و دون شایر استفاده می شود.