سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامران خیرعلی پور – دانشجوی دکتری
سیداحمد طباطبایی فر – استاددانشگاه تهران
حسین مبلی – استاددانشگاه تهران
شاهین رفیعی – دانشیاردانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق، ابتدا معادلات تحلیلی سرعت حد برای میوههای با جرم حجمی کمتر از آب و میوههای با جرم حجمی بیشتر از آب مورد بررسی قرار گرفت و چهار مدل برای هر دو نوع میوه در شرایط مختلف اثبات شد. سرعت حد سیب با جرم حجمی کمتر از آب و کیوی با جرم حجمی بیشتر از آب عملا در ستون آب اندازهگیری شد. برخی از مشخصههای فیزیکی موثر بر سرعت حد این دو میوه با استفاده از روشهای استاندارد اندازهگیری شد. نمودارهای حاصل از آزمونعملی نشان دادند که میوه پس از چند سانتیمتر حرکت از حالت سکون به سرعت حد میرسد. مدلهای آزمایشگاهی آنها با استفاده از نرم افزارSPSS مورد بررسی قرار گرفت. بهترین مدلهای آزمایشگاهی برای سرعت حد سیب و کیوی با ضرایب تبیین ۰/۶۹و۰/۸۷ بدست آمد.