سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس استقلال –
فاطمه آرزم –
سوگل شارونی زاده –

چکیده:

اهمیت حیاتی بهره وری درپیشرفت اقتصادی اجتماعی فرهنگی ازقرنهای پیش شناخته شده است ولیکن فعالیت های سازمان یافته و سیستماتیک ارتقای بهره وری با استقرار نظام مدیریت بهره وری اغاز گردیده است درواقع مدیریت بهره وری یک فرایند مستمر و مداومی است که درآن چهارمرحله به ترتیب زیروجوددارد مرحله اول مرحله اندازه گیری بهره وری مرحله دوم مرحله ارزیابی یاتحلیل بهره وری مرحله سوم برنامه ریزی بهره وری مرحله چهارم مرحله بهبود بهره وری دراین پژوهش با استفادها ز مدلهای بهینه یابی و ارزیابی طرح های اقتصادی به خصوص طرح های عمرانی و نیروگاهی با استفاده ازتکنیکهای ارزیابی فنی و اقتصادی همچون ضریب بازگشت سرمایه CRF حداقل نرخ جذب کننده تکنیکهای اقتصادمهندسی ازجمله روش دوره بازگشت سرمایه روش تجزیه و تحلیل عمرخدمات روش ارزش اینده هزینه سرمایه گذاری سالیانه AC و هزینه تعمیر و نگهداری OandM هزینه سوخت PVF به براورد قیمت تمام شده ازروش هزینه تراز شده LCOE انرژی تولیدی از نیروگاه های دست می یابیم و اهمیت استفاده از آن درراستای دستیابی به بهره وری و بهینه یابی انرژی و نقش آن را درتوسعه پایدار که هدف اصلی ارتقای بهره وری است مورد توجه قرارمیدهیم