سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا علی محمدی – دانشجویکارشناسی ارشد هوافضا
داود رمش – دانشجوی دکتری هوافضا
رضا فرخی – کارشناس ارشد
محمدرضا حیدری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

دراین پژوهش سامانه ی پیشران فضایی خاص که شامل موتورسوخت مایع مخازن سوخت و اکسید کننده و سیستم فشار گذاری مربوطه سیستم کنترل بردار تراست، بصورت دینامیکی و غیرخطی مدلسازی و شبیه سازی شده است دریک سامانه ی پیشران شناخت عملکرد سامانه بسیار ضروری است چرا که اگر بتوان با شبیه سازی دینامیکی سامانه بصورت قابل قبولی رفتار اجزا را دررژیم گذرا و نامی توصیف نمود امکان کاهش تعداد تست های گرم و درنتیجه کاهش هزینه های مربوطه درمراحل طراحی اولیه بهینه سازی و حتی عیب یابی بهوجود خواهد آمد. سیستم فشارگذاری تانک سوخت و سیستم کنترل بردار تراست تغذیه خود را بطور مستقیم از سامانه هیدرولیکی موتور دریافت می کند که این امر موجب وابستگی عملکردی این سیستم ها به یکدیگر می شود علاوه بر آن دراین پژوهش تحلیل تاثیر متقابل موتوروسیستم فشارگذاری مخزن سوخت و سیستم کنترل بردار تراست مورد بررسی قرارگرفته است در ادامه رفتار سیستم با استفاده از مجموعه معادلات حاصل درمحیط Simulink نرم افزار matlab شبیه سازی گردیده و درنهایت پاسخهای حاصل از مدل شبیه ساز با آزمونهای واقعی انجام شده برروی سامانه مورد مقایسه قرارگرفته اند.