سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ثمین انصاری مهابادی – دانشجوی کار شناسی ارشد مهندسی عمران-آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
ابوالفضل شمسایی – استاددانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا مساح بوانی – استادیاردانشکده مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)

چکیده:

آبهای زیرزمینی به عنوان یک منبع مهم تامین آب شیرین جایگاه ویژه ای در مطالعات منابع آب دارد. بطوری که پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی جهت برنامه ریزی بهره برداری از ضرورت برخوردار می باشد. مطالعات آبهای زیرزمینی با اهدافی چون بررسی وضعیت فعلی منابع آبهای زیرزمینی، تعیین پتانسیل موجود آب زیرزمینی از طریق محاسبه بیلان آب زیرزمینی، پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی در دوره آتی و امکان برنامه ریزی و مدیریت منابع آب برای بهبود شرایط آبخوان درآینده انجام میگردد در حال حاضر برای شبیهسازی جریان آب زیرزمینی از انواع متعددی از نرم افزارها ازجملهGMS و MODFLOW و PMWINاستفادهمیشود. از مزایایGMSاستفاده از روش مدل مفهومی می باشد که پس از ساخت مدل مفهومی آبخوان با استفاده از نرم افزارGISمی توان مدل عددیMODFLOWرا به صورت اتوماتیک و با استفاده از مدل مفهومی تهیه کرد. به طوریکه حرکت سه بعدی آب زیرزمینی با چگالی ثابت بوسیله معادله دیفرانسیل جزئی با استفاده از روش تفاضل محدود و براساس معادله پیوستگی حل می شود. در این تحقیق آبخوان دشت سفید دشت واقع در حوزه آبریز مخزن چغاخور واقع دراستان چهارمحال و بختیاری شبیه سازی گردید. ساختار مدل مفهومی آبخوان سفید دشت شامل محدوده ی مدلسازی ، توزیع اولیه پارامترهای هیدروژئولوژیکی(هدایت هیدرولیکی، آبدهی ویژه)، تخلیه چاه های بهره برداری، قنوات و میزان آب برگشتی آنها، چاه های مشاهداتی، چشمه ها، میزان تغذیه از سطح به آبخوان و شرایط مرزی آبخوان است. دراین محدوده جمعاً ۲۱۰ حلقه چاه برای مصارف کشاورزی، ۴ حلقه چاه جهت مصارف شرب، ۹ حلقه چاه جهت مصارف صنعتی و تعداد ۱۲ رشته قنات درحال فعالیت می باشند