سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحجت سبزپوشان – دانشگاه علم و صنعت ایران
فاطمه پورحسن زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

طول زمانی پتانسیل عمل APD در سلول بطنی وابسته به فواصل تحریک است. به این پدیده جبران گویند. اتوماتای سلولی ابزاری قدرتمند برای شبیهسازی پدیدههای پیچیده با بیانی ساده است. اتوماتای سلولی شبکهای از سلولهاست که رفتار هر سلول بر اساس رفتارهمسایگانش و قانون اتوماتا تعیین میشود. در این مقاله مدلی ساده برای شبیهسازیAPD در سلول بطنی با استفاده از مفهوم اتوماتای سلولیارائه شده است. ابتدا دو متغیر پتانسیل عمل و بازیابی معرفی میشود. متغیر بازیابی بگونهای تعریف میشود تا ویژگی مورد نظرAPD ایجاد گردد. برای ارزشیابی مدل، از یافتههای تجربی معتبر استفاده شده است. نتایج نشان میدهند که مدل ارائه شده نه تنها قادر به شبیهسازی ویژگیAPD در یک سلول خاص است بلکه قابلیت تنظیم برای چندین نوع سلول را نیز دارد.