سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساسان کاتورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – استاد گروه سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
یاور صلاحی سنندج – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

نظر به اهمیت آب رودخانه ها در بخش های مصرف شهرنشینی و کشاورزی و بخصوص بحث تصفیه آن در قسمت شهرنشینی پیش بینی تغییرات کیفی در مدیریت یکپارچه منابع آب در جهت حفاظت و بهره وری مناسب بویژه در مناطقی که با محدودیت منابع آب روبرو هستند به عنوان یکی از ارکان اساسی برنامه ریزی مطرح می باشد دراین تحقیق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی نرم افزار QNETاقدام به مدلسازی SAR آب رودخانه قشلاق با توجه به سایر پارامترها دبی PH,EC ، بارندگی گردید. اطلاعات مورد استفاده از ایستگاه های چهل گزی، و خلیفه ترخان برداشت گردید. نتایج حاصل نشان داد که این مدل قادر است با همبستگی ودقت خوبی میزان SAR آب رودخانه پارامترهای کیفی آب رودخانه قشلاق را پیش بینی کند.