سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهری رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی – دانشگاه کاشان
عبدا…. ایران خواه – استادیار گروه مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی – دانشگاه کاشان
مهران رضایی – استادیار گروه مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی – دانشگاه کاشان

چکیده:

هیدروژن به عنوان منبع انرژی پاک و نوید بخش در دنیا در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ریفرمینگ متان با بخار آب روش اصلی تولید هیدروزن محسوب شده و بنابراین بهبود عملکرد آن بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله از یک مدل ریاضی یک بعدی به منظور توصیف و شبیه سازی عملکرد راکتور صفحه ای کاتالیستی فشرده و کوپل شده از واکنش های ریفرمینگ بخار اب با متان و احتراق استفاده شده است. در این مدل توزیع دما و غلظت اجزاء در طول کانال های ریفرمینگ بدست امد و اثر پارامترهای عملیلتی و هندسی مانند دمای و فشار ورودی راکتور ، طول راکتور و نسبت بخار آب به متان بر روی میزان تولید هیدروژن بررسی شد . نتایج نشان داد که مدل بخوبی قادر به پیش بینی عملکرد ریفورمر و ترکیب درصد محصولات است.