سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نادری – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
عبدالغفور خادم الرسول – دانشجوی دکتری عمران

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی چگونگی رشدخودکار ترک و رشدترکخستگی به عنوان یکی از مسائل پیچیده عددی درمکانیک شکست پرداخته می شود دراین مطالعه برای فایق آمدن برنواقص روش اجزای محدود استاندارددرمدلسازی ترک و رشد آن از روش اجزای محدود توسعه یافته XFEM استفاده شده است درمطالعه حاضر از روش مجموعه تراز LSM مسیر رشد ترک درحالت مود مرکب تعیین می شود همچنین برای مسائل دو بعدی صفحه ای با تعریف یک فضای کمکی فاکتورهای شدت تنش با استفاده از انتگرال متقابل M که کاملا برپایه انتگرال مستقیم از مسیر J استوار است همزمان برای هر دو مود شکست محاسبه می شود همچنین دراین مطالعهرشد ترک خستگی با اعمال بارگذاری درسیکلهای مختلف با استفاده از قانون پاریس بدست آمده است.