سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم میرزایی – کارشناس ارشد عمران مهندسی آب
حسن امینی راد – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فرشاد گلبابایی کوتنایی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
داریوش یوسفی کبریا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

رودخانه بابل رود یکی از رودخانه های مهم استان مازندران است که از آب این رودخانه جهت کشاورزی در روستاهای اطراف استفاده می شود با توجه به بحران کمبود آب انجام تحقیقاتی جامع پیرامون آلودگی های آن از لحاظ کمی و کیفی و استفاده از ابزارهای مدیریتی همچون مدلهای ریاضی و کامپیوتری به منظور پیش بینی وضعیت کیفی آب این رودخانه و پیشگیری از آلودگی فزاینده آن امری ضروری به نظر می رسد در این تحقیق از مدل کیفی qual2k جهت شبیه سازی پارامترهای کیفی DO ,BOD ,PH و همچنین دبی استفاده شده است از مقادیر پارامترهای کیفی رودخانه و سایر اطلاعات بدست آمده از مطالعات صحرایی جهت واسنجی و پیش بینی مدل استفاده گردیده است نتایج حاصل از مدل تا حدود زیادی گویایشرایط واقعی رودخانه می باشد کها ین امر نشاندهنده توانا بودن مدل QUAL2K درشبیه سازی پارامترهای کیفی است با درنظر گرفتن اینکه اندازه گیری عوامل کیفی آب دررودخانه ها بسیار پرهزینه می باشد میتوان برای کاهش این هزینه ها استفاده از مدل QUAL2K را در پیش بینی پارامترهای کیفی توصیه نمود طبق بازدیدهای به عمل آمده عمده آلودگی رودخانه بابل رود نه از واحدهای صنعتی بلکه از فاضلابهای شهری می باشد که یا مستقیما توسط ساکنین کنار رودخانه به آن وارد می گردد و یا به وسیله کانالها شهری جمع آوری شده سپس در یک نقطه وارد رودخانه می شود.