سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
سمیه نظری – دانشجوی کارشناسی دانشکده عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایران
نازلی دهقانی – دانشجوی دکتری

چکیده:

فرمول بندی سیاست های کنترل ترافیک،درگذشته،عمدتاً شرایط ترافیکی غیرمتراکم را در نظر میی گرفتیه انید .بیه منظوربررسیی شیرایط تیراکم ترافیکی تغییراتی در مدل های پیشین لحاظ شده است،.علی رغم کارهای صورت گرفته در این زمینیه برییی موعیوعات بحرانیی ماننید نداشیتن کارآیی محاسباتی و دقت لازم به طور همزمان ولحاظ نکردن برهم کنش های دینامیک صفوف برروی یطوط مجاور در تقاطعاتی که دچارپس زدگی شده اند،باقی مانده اند. دراین مقاله معرفی فرمول بندی سیاست کنترلی زمان واقعی که صراحتاًً برای شریانی های فوق اشباع انجیام شیده اسیت، صیورت یواهید گرفیت. اهداف این سیاست کنترلی شامل: ماکزیمم سازی توان عملیاتی سیسیتم، اسیتفاده کامیل از یرفییت بیالقوه سیسیتم وفیراهم آوردن سیط سیرویس منصفانه،می باشد.این سیاست برای کنترل رشد صف در رویکرد اشباع و نرخ بندی ترافیک برای نگه داشتن صف در حالیت پاییدار طراحیی شیده است. مساله ازطریق یک روش برنامه ریزی ریاعی و یک روش فراابتکاری)الگوریتم ژنتیک( حل شده و برای یک شریانی فوق اشباع با تقاطعات چراغدار به کار گرفته شده است. نتایج این مدل سازی عملکرد مطلوبی را با ارعای اهداف ذکرشده، ارائه نموده است.