سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد کبارفرد – دانشجوی دکتری سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

با گسترش شهرنشینی و کاهش سطوح نفوذپذیر، در هنگام بارندگی مشکلاتی از قبیل آلودگی شدید کانالها و انهار سطحی در اثر ورود زباله های شهری و فاضلابها رخ میدهد . محور تحقیق این پژوهش انتخاب بهترین راهکارهای مدیریتی BMP ها که یکی از راهکارهای نوین و مؤثر مدیریت کمی و کیفی رواناب شهری است، میباشد. در این مطالعات با استفاده از نرم افزار EPA-SWMM دو راهکار جوی باغچه و سیستم ماند بیولوژیکی (پشت بام سبز) در کنترل دبی جریان و بار آلودگی، غلظت کل جامدات معلق TSS بخشی از حوضه آبریز شهر تهران واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که راهکار مدیریتی پشت بام سبز با متوسط کاهش ۱۸/۲ درصد نسیت به جوی باغچه با متوسط کاهش ۹/۷ درصد ، از عملکرد بهتری در کاهش پیک رواناب اوج خروجی از حوضه برخوردار است. همچنین راهکار مدیریتی پشت بام سبز بطور متوسط ۱۸/۷ درصد و جوی باغچه ۱۲ درصد غلظت کل جامدات معلق TSS را کاهش دادهاند. پس راهکار مدیریتی پشت بام سبز کارایی بیشتری در حذف TSS را دارا میباشد. لذا راهکار مدیریتی پشت بام سبز به عنوان بهترین و کاراترین BMP برای محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید.