سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی کرد – دانشجوی دکترای آبشناسی دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه آلودگی نیترات در آب زیرزمینی براثر افزایش تقاضای آب برای شرب به یک مشکل رو به رشد تبدیل شده است دشت اردبیل با مساحتی در حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع بواسطه فعالیت های کشاورزی در برخی از نقاط مقادیر بالایی از غلظت نیترات را نشان میدهد بدینمنظور دراین پژوهش از داده های مربوط به ۶۱ چاه بهره برداری استفاده گردید که ۴۵ نمونه برای مدلسازی و ۱۶ نمونه برای اعتبار سنجی مدل بکار رفته است در فرایند این نوع مدلسازی از مدل ساجنو استفاده شده است که شامل سه مرحله می باشد در ابتدا داده ها کلاسه بندی شده و تعداد بهینه آنها مشخص می گردد در مرحله بعد بوسیله تعریف قوانین فازی به داده های خروجی ربط داده شده و در مرحله آخر با استفاده از حداقل خطای مربعات پارامترهای مدل به دست می ایند.