سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل کیوانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه موضوع تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن برایجاد تغییر درشهرها به یکی از مباحث مهم شهرسازی تبدیل گشته و موجب ایجاد روشها و مدلهای متنوعی جهت بررسی این موضوع شده است مدلسازی شهری یک روند عملی است که درفاز اول آن تلاش براین است تا مکانیزم غالب درشکل گیری و ایجاد تغییر درشهرها شرح داده شود و درفاز دوم با تصمیم گیری و برنامه ریزی بلندمدت از اثرات نامطلوب آن جلوگیری نمود روند تغییرات کاربری اراضی به کاربری شهری دراصفهان درسالهای اخیر به عنوان یکی از معضلات این شهر مطرح می باشد و باتوجه به ماهیت دینامیک و پویایی شهر باید از مدلهایی برا یتحلیل استفاده نمود که تغییرات درطول زمان را نشان دهد تا با اتخاذ تدابیر لازم این روند تغییرات را به طور بهینه ساماندهی نمود یکی از مدلهای مناسب دراین زمینه CA می باشد که بررسی تغییرات کاربری اراضی و شبیه سازی آن می پردازد.