سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی عبدالملکی – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
سمیه اکبر – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن
مسعود علی پوراصل – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
احمدرضا مختاری –

چکیده:

مدل سازی حوضه ابریز بروی داده های حاصل ازرسوبات ابراهه ای دربرگه ۱:۵۰۰۰۰ ماهین ازورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ رودبار انجام شده است دراین منطقه تعداد۱۷۴ نمونه ازجززیر۸۰مش درمنطقه ای با وسعت حدود ۶۲۵ کیلومترمربع برداشت شده و مورد انالیز ۴۴عنصری قرارگرفته است نقشه حوضه های ابریز باتوجه به مدل ارتفاع رقومی DEM منطقه تهیه و نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه درسیستم UTM رقومی گردیده است داده های مورد استفاده دراین پژوهش شامل آنالیز شیمیایی عناصر ZN,pb نمونه های هرحضوه ابریز مساحت حوضه آبریز هرنمونه و نسبت مساحتهای انواع لیتولوژی وابسته به هرحوضه بوده است غلظت تک عنصری زمینه ناشی از لیتولوژی برای هرنمونه حوضه ابریز ازروش محاسبه میانگین وزن دار تخمین زده شده و سپس غلظت باقیمانده برای هرحوضه ابریز محاسبه گردیده است سپس مقادیر مثبت باقیمانده جهت تصحیح رقیق شدگی غلظت ها مورد استفاده قرارگرفته اند.