سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد زهساز – دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
هادی مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
علیرضا علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
فرید وکیلی تهامی – ادانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از یک روش هندسی، چرخشمحورهای ارتوتروپیک ورق های فلزی، تحت بارگذاری کششی تکمحوره خارج از محورهای ارتوتروپیک، مورد بررسی قرار گرفته است. برای جهت و اندازه چرخش، دو رابطه مستقل ارائه شده و ضرایب ناهمسانگردی موجود در روابط با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، استخراج شدهاند. در نهایت نتایج به دستآمده با نتایج آزمایشگاهی موجود، مورد مقایسه قرار گرفتهاند