سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نعیمه موسی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
نوید جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد کرمان
امیر جلال کمالی – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

دراین تحقیق به منظور مدلسازی پیوسته بارش – رواناب سه زیرحوضه تشکیل دهنده حوضه ابریز هلیل رود با استفاده از مدل جعبه سیاه ANFIS از ۳ ا یستگاه هیدرومتری ۳ ایستگاه تبخیر سنجی و ۱۲ ایستگاه باران سنجی برای سالهای آبی ۸۱-۷۸ استفاده گردید سالهای ابی ۸۰-۷۸ برای واسنجی و سال آبی ۸۱-۸۰ برای صحت سنجی انتخاب گردید در زیرحوضه های مورد مطالعه ابتدا همگنی داده ها با آزمون RunTest برای اطمینان از تصادفی بودن داده ها تست گردید. برای محاسبه بارش وزنی موثر برحوضه از دو روش معکوس مربع فاصله و چند ضلعی های تیسن در محیط ARC GIS استفاده شد و که روش چند ضلعی های تیسن با توجه به همبستگی بیشتر با داده های بارش رواناب به عنوان بهترین روش انتخاب گردید سپس انواع توزیع های آماری مربوطه در محیط نرم افزار SMADA که مبتنی بر روش گشتاورها می باشد برازش داده شد و با استفاده از روشهای گرافیکی این نرم افزار و همچنین تمام ازمونهای اماری موجود در این زمینه مناسب ترین توزیع فراوانی برای هر ایستگاه هیدرومتری انتخاب گردید.