سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم حسینزاده – کارشناس ارشد ژئوفیزیک، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات سازندهای سخت-کارست
محمدمحسن نیرومند – کارشناس ارشد ژئوفیزیک، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات سازندهای سخت-کارست

چکیده:

ذخایر آبی سازندهای کارستی مهمترین منابع آب کشور به حساب میآیند. بنابراین شناسایی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور متداول برای شناسایی این منابع از روشهای ژئوفیزیکی متداول استفاده میشود. روش سونداژ تشدید مغناطیسیMRSاز جدیدترین روشهای ژئوفیزیکی است که قادر به شناسایی این منابع به صورت مستقیم میباشد . این روش بر اساس تحریک پروتونهای هیدروژن مولکول آب عمل میکند. به طور معمول در برداشتهای ژئوفیزیک از فضای داده به فضای مدل میرسیم که به آن وارونسازی گفته میشود. اما برای اینکه برداشت دادهها با کیفیت بالایی انجام گیرد و همچنین در زمان و هزینه صرفهجویی به عمل آید بهتر است قبل از شروع کاوشهای صحرایی مدلسازی پیشرو صورت پذیرد. معمولا هنگام برداشت دادهها در روش سونداژ تشدید مغناطیس از حداکثر توان سیستم (ماکزیمم جریان) برای ارسال پالس به درون زمین استفاده میشود و برای دریافت سیگنال نیز محدوده سیگنال دریافتی به طور پیش فرض ۲۰۰۰۰۰ نانو ولت انتخاب میگردد. همچنین لوپی که به عنوان آنتن برای ارسال پالس و دریافت سیگنال بکار گرفته میشود به صورت دلخواه انتخاب میشود. مدلسازی پیشرو کمک میکند این پارامترها با دقت بالا انتخاب شوند. در این مطالعه مدلهایی متشکل از سه لایه: سنگ آهک متراکم، سنگ آهک کارستی به عنوان آبخوان و شیل به عنوان سنگ کف که به ترتیب از سطح زمین تا عمق قرار دارند، در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مدلسازی نشان داد که اگر دو پارامتر جریان ارسالی و محدوده دامنه سیگنال آگاهانه انتخاب شوند آبخوان کارستی با دقت زیاد مشخص خواهد شد در عین حال انرژی و زمان نیز کمتر مصرف میشود همچنین با مقایسه دو لوپ مربعی و دایرهای، مشخص شد لوپ مربعی آبخوان را با سیگنال بزرگتری نشان میدهد