سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلطان حبیب پور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمد معتبرزاده – کارشناسی مهندسی شیمی
مهران صیفی مفرح – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

آنا لیز پیامد ابزاری است که مهندسین ایمنی با هدف ارزیابی ریسک ناشی از فعالیت های صنعتی،و به منظورتعیین میزان خطرات و تلفات احتمالی ناشی از حوادث، آن را بکار می گیرند. محاسبه شدت عواقب و پیامدهای حوادث احتمالی تحتعنوان >>ارزیابی پیامد<< شناخته می شود. در این مطالعه به منظور ارزیابی پیامد از نرم افزار قوی PHAST استفاده شده است. در این مطالعه تاثیر ارتفاع نقطه رهایش مواد بر پیامد حوادث بررسی شده است