سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید خداکرمی – استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرشاد حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان
بهمن اسمعیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان
سلمان آقابابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

اتخاذ تصمیمات گوناگون سازمانی شامل بسیاری از جنبه های پیچیده و پویا است. درک و تحلیل این جنبه ها، نیاز به ابزارهایِ تحلیلی و پشتیبانی برای کمک به مدیران و تصمیصم گیرندگان در زمینه کسب وکار را الزامی ساخته است.سیستم دینامیکیک روش وابزار مدل سازی ریاضی برایچارچوب بخشی، درک، و بحث در مورد مسائل و مشکلات پیچیده است. که سازوکاری برای شفاف ساختنِساختار درونی سیستم وتشریح بازخورد اجزاءسیستم فراهم می سازد. این موضوع می تواند چشم انداز واضح تری در مورد سیستم هایپیچیده اقتصادی و اجتماعی، در قالب روابط ریاضی بین اجزای سیستم فراهم نماید. در این پژوهش سعیبر آن بود تا متدولوژی پویاییسیستم به عنوان نگرش و ابزاری برای مدیران درتصمیم گیری و سیاستگذاری های بلندمدت سازمان بررسی شود. مدل به بررسی مسأله سودآوری شرکت مخابرات در شهرستان دلفان پرداخته است