سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد امین معصومی – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه کردستان
محمد زارع – دانشجوی کارشناسی مکانیک سیالات دانشگاه باهنر کرمان
هیوا گلپیرا – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده:

امروزه برای تعیین هعوامل کاهش بازده و بهینه سازی سیستم های مکانیکی به دلایل متعددی از مدلسازی با نرم افزار استفاده می شود؛ سیستم های مکانیکی بسیاری از سیال استفاده میکنند که برای بهینه سازی آنها مدلسازی مناسب ترین روش می باشد، چرا که در سیستمهای سیالاتی پیچیدگی حرکت سیال امکان استفاده از روش های محاسباتی بدون کامپیوتر را برای بررسی حرکت سیال، بسیار مشکل ساخته؛ از طرفی در بسیاری از این سیستم ها به دلیل بسته بودن فضای حرکت سیال امکان بررسی دقیق و کامل حرکت سیال وجود ندارد. سیستم هایی نیز وجود دارند که شرایط کاری خاص آنها (فشار و دمای بسیار بالا) استفاده از روش های تجربی رابرای بهینه سازی آنها غیر ممکن کرده است. در روش های عددی با استفاده از نرم افزار با به حداقل رساندن هزینه های آزمایشگاهی اطلاعات دقیق و کاملی از چگونگی حرکت سیال به دست می آید. در این پژوهش پمپ هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن (MF285) با استفاده از نرم افزار Fluent مدلسازی شده است. این تراکتور درایران بیشترین استفاده را داشته و از پمپ هیدرولیک آن در بسیاری از تراکتورهای شرکت مسی فرگوسن استفاده شده است. برای مدلسازی شکل پمپ در نرم افزار Gambit، رسم و شبکه بندی شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم تعادل پمپ می باشد. رد سمتی که خروجی اصلی پمپ قرار دارد همیشه فشار سیال بیشتر از سمت دیگر است، که این امر باعث ایجاد نیروهای نامتعادل در پمپ می شود. مرتبط بودن ورودی و خروجی هر سیلندر با سیلندر کناری نیز باعث افزایش فشار رد فرایند مکش و کهش فشار د ردهش شده که باعث کاهش بازده پمپ می شود. از طرفی ارتباط ورودی اصلی با ورودی و خروجی سیلندرها و خروجی اصلی نیز به همین ترتیب، باعث افزایش فشار در ورودی به دلیل ارتباط با خروجی سیلندرها و کاهش فشار در خروجی به دلیل ارتباط با ورودی سیلندرها می شود.