سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده مهرآسا مظلومی فر – کارشناسی ارشد
بهنام خوش اندام – استادیار ، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
حسین زاهدی – کارشناسی ارشد ، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

چکیده:

پدیده نفوذ- واکنش به عنوان پایهای برای واکنشهای شیمیایی در محیط متخلخل در نظر گرفته می شود .واکنشهای شیمیایی کاتالیستی و غیر کاتالیستی گاز- جامد نمونهای از کاربردهای پدیده نفوذ -واکنش می باشند. در این مقاله روش اتوماتای سلولی به عنوان روشی تصادفیstochastic) در مدل سازی پدیده نفوذ – واکنش به کاربرده شده است. در مدلسازی پدیده نفوذ-واکنش، برای حل معادلات دیفرانسیل پارهای حاکم، از ترکیب اتوماتای سلولی و تفاضل محدود استفاده شده است. چند کد کامپیوتری نیز به زبان برنامه نویسیMATLAB نوشته شده است. جهت معتبر سازی مدل سازی به روشCA نتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از روش تفاضل محدود مورد مقایسه قرار گرفته است. بررسی پاسخ های این دو روش نشان میدهند که با توجه به بالا بودن تعداد سلولها در محاسبات، نمودارهای به دست آمده ازCA با نمودارهای تفاضل محدود، از انطباق خوبی برخوردارند.