سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر –
پویا رنجبر –
جواد رضوان دوست –

چکیده:

در این مقاله نتایج تحلیل های انجام گرفته بر روی سناریوهای خروج بالقوه نفت اط خطوط انتقال نفت در کف دریا بین ساحل سرزمین مادری و جزیره خارک ارائه می شود. تحلیل ها توسط مدل سه بعدی OSCAR انجام شده است. چند سناریوی محتمل خروج نفت خام سنگین و سبک ایران به منظور ارزیابی میزان نفت رسیده به سواحل و بنادر منطقه تعیین شده است. نتایج مربوط به سناریوها نشان می دهد که عامل اصلی انتقال و پخش نفت در منطقه باد استبه طوری که با یک باد ملایم نفت با سرعت به صورت طبیعی در منطقه پراکنده میشود . در چند روز اول بخش زیادی از نفت تبخیر می گردد. بخش عمده از آلودگی به صورت رسوب و بخشی با برخورد به سواحل محیط زیست منطقه را دچار آلودگی می کند. همچنین سناریوهای خروج نفت برای ارزیابی تاثیر طرح عملیات پاسخ بر روی کاهش پتانسیل مورد بررسی قرار گرفتند . وسایل مکانیکی جمع آوری اثرات زیست محیطی خروج بالقوه نفت را کاهش می دهند اما به صورت کامل ار بین نمی برند . محصولات شیمیایی پراکنده ساز از طریق شناورها و هواپیما تاثیرات سطحی بالقوه را کاهش می دهند اما در عین حال نفت موجود در ستون آب و رسوب را افزایش می دهند نتایج تحقیق حاضر می تواند به عنوان یک مبنای عملی برای تحلیل استراتژی های طرح عملیات پاسخ در کاهش تاثیرات زیست محیطی نفت پخش شده در آبهای منطقه خارک مورد استفاده قرار گیرند.