سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز یاری زاده – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست آلودگی هوا، دانشگاه تهران
خسرو اشرفی – استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
مجید آزادی – استادیار پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
علیرضا اصلمند – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست آلودگی هوا، دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین کیفیت هوا به دلیل تغییرات غلظت آلایندهها در زمان و مکان از پیچیدگی بسیاری برخوردار است. در این راستا مدلسازی آلودگی هوا یکی از ابزارهای قدرتمند و کم هزینه بهشمار میرود . پیچیدگی و تعدّد پارامترهای موثر در مدل-های آلودگی هوا که منجر به افزایش عدم قطعیت نتایج حاصل از مدلسازی میشود، باعث پیشرفت مدلهای آلودگی هوا شده است. این پارامترها شامل پارامترهای هواشناسی، توپوگرافی و انتشار است. تعیین میزان و نحوه تاثیر هر یک ازپارامترهای موثر در مدلسازی منجر به تعیین الگوی مناسب پخش و پراکنش آلودگی هوا در مکان و زمان میشود. رسیدنبه همبستگی صحیح بین مدلهای پیش بینی آلودگی هوا و دادههای مورد نیاز مدلسازی، منجر به بهبود سیستم مدیریت مهندسی آلودگی هوا میشود. از اینرو در این مطالعه با بررسی شرایط هواشناسی و تولید مدل انتشار با دقت بالا و همبستهسازی مدلهای CALPUFF و WRF سامانهای با دقت بالا برای مدلسازی انتشار آلاینده مونوکسید کربن حاصل از حمل و نقل در سطح تهران ایجاد شده و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفته است.