سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه سادات هاشمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
عباس دیدبان –
رضا کی پور –

چکیده:

در این مقاله یک سیستم تولید انرژی الکتریکی ترکیبی شامل توربین بادی، پنل خورشیدی، باتری و دیزل ژنراتور مورد بررسی قرار گرفته و مدلسازی شده است. در این سیستم منابع انرژی بادی و خورشیدی، منابع اصلی تولید انرژی محسوب میشوند. اما با توجه به خاصیت تناوبی باد و خورشید، نیاز به ذخیرهسازی انرژی در شرایط مطلوب جهت استفاده در مواقع نیاز کاملاً محسوس میباشد. در این مقاله از شبکه پتری به عنوان یک ابزار جهت پیادهسازی استراتژی کنترل هوشمند در سیستمهای تولید انرژی الکتریکی ترکیبی استفاده شده است. پس از معرفی اجزای سیستم و مفاهیم شبکههای پتری، مدل پتری برای هر یک از اجزای سیستم و ضوابط حاکم بر سیستم ارائه شده است. هدف نهائی از این مدلسازی، کنترل یک سیستم تولید انرژی ترکیبی است به نحوی که علاوه بر استفاده ماکزیمم از توان بادی و خورشیدی در طول یک شبانهروز، تأمین انرژی الکتریکی به صورت بیوقفه صورت پذیرد.