سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیرکو ابراهیمی محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
مهدی بشری – دانشجوی دکتری آبخیزداری

چکیده:

اولین گام درمدیریت یکپارچه منابع اب ارزیابی منابع موجود و تعیین میزان رواناب و تغییرات آن درسطح حوزه ابخیز و پیش بینی متغیرهای هیدرولوژیکی است هدف از مطالعه حاضر مدلسازی و پیش بینی تغییرات دبی ماهانه رودخانه قره سو با استفاده از مفاهیم حاکم برسری های زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی می باشد درشبکه عصبی مصنوعی مدلسازی و پیش بینی دبی ماهانه بعنوان متغیر وابسته هیدرولوژیکی از طریق برقراری ارتباط بین متغیرهای بارش تبخیر و دما بعنوان متغیرهای مستقل اقلیمی و درتجزیه و تحلیلی سریهای زمانی با برقراری ارتباط داده های گذشته و آینده دبی به کمک روشهای مختلف صورت گرفت مقایسه نتایج حاصل ازاین دو روش ANN ٚ Time Series Analysis بیانگر انطباق بیشتر مقادیر پیش بینی شده توسط مدل شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده با ورودی بارش تبخیر و دمای هرماه تا سه ماه تاخیر با داده های مشاهداتی هستند.