سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرکو ابراهیمی محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
مهدی بشری سه قلعه – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
ه –

چکیده:

اولین گام در مدیریت یکپاچه منابع آب ارزیابی منابع موجود و تعیین میزان رواناب و تغییرات آن در سطح حوزه آبخیز و پیش بینی متغیرهای هیدرولوژیکی است هدف از مطالعه حاضر مدلسازی و پیش بینی تغییرات دبی ماهانه رودخانه قره سو با استفاده از مفاهیم حاکم برسریهای زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی میباشد در شبکه عصبی مصنوعی مدلسازی و پیش بینی دبی ماهانه بعنوان متغیر وابسته هیدرولوژیکی از طریق برقراری ارتباط بین متغیرهای بارش تبخیر و دما بعنوان متغیرهای مستقل اقلیمی ودر تجزیه و تحلیل سریهای زمانی با برقراری ارتباط داده های گذشته و آینده دبی به کمک روشهای مختلف صورت گرفت مقایسه نتایج حاصل از این دو روش Time Series Analysis، ANN بیانگر انطباق بیشتر مقادیر پیش بینی شده توسط مدل شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده با ورودی بارش تبخیر و دمای هر ماه تا سه ماه تاخیر با داده های مشاهداتی هستند.