سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دانیال عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین قربانی زاده خرازی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

دربسیاری از پروژه های مرتبط با منابع آب تلاش براین است که میزان آب دردسترس متناسب با تقاضای موجود برای آن به نحوی افزایش یابد کنترل رودخانه ها و ذخیره سازی آب آنها درپشت سدها روشی است که از دیرباز توسط ایرانیان انجام می شده است رنامهریزی برای بهره برداری بهینه از آب ذخیره شده درپشت سدها مستلزم پیش بینی مقدار آبی است که دراثر بارشهای آینده درپشت سد ذخیره خواهد شد و همواره سعی براین بوده است تا پیش بینی صحیح تری از این مقدار ارایه شود برف یکی از اشکال بارش است که به دلیل تاخیر درتبدیل رواناب مدلسازی چگونگی تبدیل آن به رواناب بسیار متفاوت ازسایر اشکال بارش است دراین پژوهش سعی شده است با استفاده از توانایی های شبکه های عصبی مصنوعی مدلی برای پیش بینی دبی روزانه رودخانه جاجرود تهیه شود که به کمترین میزان اطلاعات ورودی نیازمند باشد از انجا که حوضه آبریز رودخانه جاجرود حوضه ای با رژیم عمدتا برفی است سعی شده تا میان اطلاعات آب معادل برف ایستگاه های برف سنجی حوضه و دبی خروجی از آن رابطه ای منطقی ایجاد شود.