سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید غلامی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، گروه مرتع و آبخیزداری

چکیده:

با رشد جمعیت بشر، نیاز آبی رو به رشد بوده و از طرفی آلاینده های منابع آب نیز افزایش می یابد. بنابراین مطالعه کمیت و کیفیت منابع آب موجود ضروری است. تحقیق حاضر در سواحل مازندران برای بررسی و تعیین عواملموثر در شوری آب زیر زمینی و ارائه مدلی برای برآورد میزان شوری آب زیرزمینی صورت گرفته است. بدین منظور اطلاعات مربوط به آزمایشات کیفی آب و عوامل موثر در شوری آب زیرزمینی از قبیل میزان بارش و تبخیر، عمق آبزیرزمینی، میزان نفوذپذیری خاک، شوری آبهای سطحی، توپوگرافی منطقه و فاصله از دریا تهیه شدند. در مرحله بعد برای ارائه مدل روش رگرسیون چند متغییره با بکار گیری نرم افزار SPSS با در نظر گرفتن هدایت الکتریکیبعنوان معیاری برای بررسی شوری آب بعنوان متغییر وابسته و عوامل موثر در این پدیده بعنوان متغییرهای مستقلبکار گرفته شد. دو مدل یکی خطی و دیگری غیر خطی برای برآورد میزان شوری آب زیر زمینی در سواحل جنوبی دریای خزر ارائه شد و سپس با بکار گیری این مدلها در مناطقی که از آمارهای آنها برای ارائه مدل استفاده نشده بود،کارایی مدلها مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت. مطابق نتایج حاصله نوع تشکیلات آبخوان، شوری آبهای سطحی و فاصله از دریا از مهمترین عوامل موثر در شوری آبهای زیر زمینی می باشند. در نهایت نقشه شوری متوسط آب زیر زمینیسواحل شرقی دریای خزر)استان مازندران( با بکارگیری مدل غیرخطی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شد