سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما طالبیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تبریز
بهمن فرهمندآذر – عضو هیات علمی گروه سازه دانشگاه تبریز
حسین غفارزاده – عضو هیات علمی گروه سازه دانشگاه تبریز

چکیده:

قاب های خمشی مرکب RCS نوع جدیدی از قا بهای خمشی هستند که در آ نها از ترکیب ستو نهای بتنی و تیرهای فولادی استفاده م یشود. تمرکز اصلی در طراحی قاب هایRCSروی اتصال بین تیر فولادی و ستون بتنی (اتصالRCS می باشد که تحقیقات انجام یافته در مورد این سازه ها بیشتر بر روی اتصالات مرکب آن هابوده که منجر به تدوین آیین نامه هایی برای طراحی این اتصالات شده است. در این مقاله، نحوه مدلسازی قا بهایRCS به خصوص اتصالات آن که تیر فولادی ب هطور ممتد از درون ستون بتنی عبور م یکند، تشریح م یشود.همچنین، مقایسه رفتار این قا بها با قاب های بتنی و تاثیر تیر فولادی روی رفتار این قا بها مورد بررسی قرار گرفته است