سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل ولی زاده – کارشناس ارشد
مجتبی دادخواه – کارشناس ارشد

چکیده:

درمقاله تحقیقاتی حاضر انواعی از اریفیس های مورد استفاده درتنظیم دبی مجموعه محفظه های موتورهای سوخت مایع مورد بررسی قرارگرفته اند و هدفکاهش مدت زمان انتخاب یا طراحی اریفیس جهت انجام تستهای هیدرولیکی تنظیم محفظه اریفیس گذاری می باشد برای رسیدن به هدف ۱۵ نوع اریفیس که بیشترین کاربرد را درموتورهای سوخت مایع دارا هستند و ساخت فیکسچر مناسب آزمایشهای تجربی برروی اریفیس ها صورت گرفت با مدلسازی و محاسبه ی عددی اریفیس ها داده های حاصل از آزمایشها مورد تحلیل و پردازش قرارگرفت نتایج تحلیل حاکی از آن بود که با انتخاب شرایط مرزی فشار ورودی – فشار خروجی و انتخاب ضرایب مناسب کمترین مقدا رخطا را خواهیم داشت