سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشید مستوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگ
محمد جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگ
غلامرضا قزلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگ
حسین شایقی – دکتری برق- قدرت، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، اردبیل

چکیده:

در این مطالعه امکانسنجی استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق دورافتاده بصورت مستقل از شبکه توزیع برق و با هدف تأمین برق با هزینه کمتر و با درنظرگرفتن تأمین مطمئنبار بههمراه بررسی قابلیت اطمینان سیستم صورت میگیرد. در این مقاله متغیرهای بهینهسازی با هدف بهبود عملکرد فنی و اقتصادی سیستم ترکیبی با توجه به نیازبار و میزان انرژی بادی وخورشیدی و نیز وضعیت منابع آبی منطقه مورد ارزیابی قرار میگیرد تا طرح پیشنهادی با کمترین هزینه عملیاتی و اجرایی و تامین برق مورد نیاز منطقه انجام گیرد. دادههای بادسنجی و تابش مورد استفاده مربوط به نواحی شمالغرب ایران(استان اردبیل) بوده و جهت کمینهسازی، ازالگوریتم تجمعی زنبورعسل استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی، استفاده از منابع تجدیدپذیر برقآبی کوچک، بادی و خورشیدی وهیدروژنی بصورت ترکیبی را در منطقه موردنظر با هدف تامین مطمئنبار و افزایش قابلیت اطمینان سیستم در طول سال میسر میکند. ترکیب بدست آمده دارای کمترین هزینه احداث و بهره برداری با طول عمر ۲۰ ساله میباشد.