سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن براتی – استادیار گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حمید کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، پالایشگاه گاز پارسیان
مصطفی میرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

هنگامی که شدت میدان اطراف هادی در خط انتقال بیشتر از شدت میدان شکست هوا شود هوای اطراف هادییونیزه می شود این پدیده را کرونا می نامند. این پدیده که باعث غیرسینوسی شدن شکل موج جریان می شود به سببداشتن هامونیک های مرتبه بالا علاوه بر ایجاد تلفات در خطوط انتقال باعث ایجاد پارازیت و اغتشاش در مدار های مخابراتیGray مجاور آن می شود. مدلهای زیادی برای شبیه سازی کرونا در سیستم قدرت استفاده شده است. در این مقاله دو مدلمدلسازی و شبیه سازی می شود و Gray بطور خلاصه توضیح داده می شوند و سپس کرونا به روش Skilling umoto ومدل آن بصورت یک شاخه خازن _مقاومت موازی که مقادیر آن به طور غیر خطی متغیر با ولتاژ است در نظر گرفته می شود.TACS خط مورد مطالعه صورت می گیرد و روابط ریاضی کرونا با استفاده از ابزار (q-v) مدلسازی با توجه به مدل ولتاژ- بارمدلسازی می شوند. شبیه سازی در خط مورد مطالعه با اعمال ولتاژهای ورودی متفاوت ازجمله ولتاژ EMTP در نرم افزارسینوسی، ولتاژ ضربه و ولتاژ کلیدزنی تحت شرایطی که کرونا رخ داده صورت می گیرد و تاثیر کرونا بر جریان و ولتاژ خطبررسی می شود. در پایان با توسعه مدلهای موجود مدل جدیدی برای تحلیل حالت گذرا ، دینامیک و دائم جهت پدیده کروناارائه می شود. خط مورد مطالعه به تعداد مناسب از تکه های مساوی تقسیم بندی خواهد شد.