سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اردشیر عبدی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف
محمد شاهرخی – استاددانشگاه صنعتی شریف
احمد رمضانی – استاددانشگاه صنعتی شریف
احسان وفا – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله ، مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید پلی اکریل آمید به روش امولسیون معکوس در راکتورناپیوسته مورد توجه قرار گرفته است. برای مدلسازی از مدل صفر ویک استفاده شده است. مدلسازی بامنظور کردن پدیده انعقاد ذرات و در نظر گرفتن همزمان نیروهای الکترواستاتیکی و واندروالس و پیوندهای هیدروژنی انجام شده است . به منظورعملکرد مناسب در تشکیل مایسل در فاز آلی و پایداری ذرات ازفعالگرسطحی غیر یونی استفاده شده است. در مدلسازی اثر ممانعت فضایی فعالگر منظور شده و تاثیر آن بر ثابتهای ورود و خروج رادیکال از ذره در نظر گرفته شده است .برای مدلسازی از مدل موازنه جمعیتی که بهروش ممانها حل شده استفاده گردیده است . نتایج شبیه سازی برای متوسط اندازه ذرات ، جرم مولکولی متوسط و میزان تبدیل با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است که نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب مدل برای پیش بینی مشخصات مورد نظر پلیمر است.