سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی وطنی – دانشیار دانشگاه تهران
مهدی علی زاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این بررسی واحد شیرین‌سازی گاز طبیعی فازهای ۴و ۵ عسلویه که از محلول متیل دی اتانول آمین د ربرج جذب استفاده می‌کند با استفاده از مدل سرعت محور RateFrac نرم افزار Aspen مدل‌سازی شده است. دراین مدل از تئوری دوفیلمی که در آن فرض می شود تعادل ترمودینامیکی تنها در سطح مشترک گاز ـ مایع و نه درلایه‌های مرزی که در آن‌ها گرادیان دما و غلظت موجود است استفاده شده است. در نتیجه مقادیر تعادل شیمیایی تنها در توده مایع و گاز بوده و لایه‌های مرزی غیرتعادلی می‌باشد. مدل به کار برده شده برای انتقال جرم به همراه مدل افزایشی استفاده شده تا تاثیرات واکنشهای شیمیایی برانتقال جرم لحاظ شود. معادلات مربوطه به داده‌های هیدرولیکی نظیر ماندگی فاز مایع و داده‌های سرعت واکنش‌های شیمیایی برای به دست آوردن نتایج بهتر اضافه شده است. همچنین برای تطابق خواص شیمیایی مایع نظیر کشش سطحی و گرانروی مقادیر آنها با داده‌های تجربی جایگزین شده است. برای درنظرگرفتن غیرایده آلی‌های موجود از سامانه مدل ضریب اکتیویته‌ی Electrolyte-NRTL برای فاز مایع و معادله حالت Soave-Redlich-Kwong (SRK) برای فاز گاز استفاده شده است.