سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرانک اخلاقیان – استادیار دانشگاه کردستان
سمیه اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

واکنش اکسیداسیون ناقص متان برای تولید گاز سنتز و هیدروژن بهکاربرده می شود مدل آدیاباتیک یک بعدی راکتوربستر ثابت و راکتورغشایی انتقال اکسیژن برای اکسیداسیون ناقص متان بدست آمد. عملکرد راکتورهای بسترثابت و غشایی انتقال اکسیژن درفشارهای ۱و۱۴bar مقایسه شدند پروفایل دما درطول راکتور غشایی انتقال اکسیژن عدم تشیکل پیکهایناشی از نقاط داغ را نشان میدهد درراکتورغشایی انتقال اکسیژن با افزایش فشار میزان تبدیل متان و بازده تولید هیدروژن افزایش می یابند.