سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد سبزیانی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
محمود مستانی جویباری –

چکیده:

تولید هیدروژن درمیکروراکتورها برای استفاده در پیلهای سوختی زمینه ای تحقیقاتی و رو به رشد می باشد پیلهای سوختی به منظور تولید انرژی در تجهیزات الکتریکی مختلف از چندوات موبایل، لپ تاپ و .. تا چندین مگاوات برای راه اندازی اتومبیل ها مورد استفاده قرا رمیگیرند شبیه سازی میکروراکتورها در مراحل اولیه ی تولیدباعث کاهش هزینه ی ساخت و رسیدن به بازدهی بالاتر می شود دراین مطالعه مدلسازی و شبیه سازی فرایندتولیدهیدروژن در میکروراکتورها با واکنش تبدیل متانول با بخار آب مورد بررسی قرار گرفت هدف از این مطالعه یافتن دمای مناسب برای انجام واکنش تبدیلی و درنظر گرفتن ابعاد مناسب برای میکروکانالها می باشد. مقایسه سرعت انجام واکنش در دماهای مختلف نشان میدهد که برای رسیدن به محصول در زمانهای کمتر از یک ثانیه باید دمای میکروراکتور درحدود ۶۰۰ کلوین درنظر گرفته شود همچنین نمایش غلظت متانول در طول کانالها توسط کدهای رنگی و ابزار شبیه سازی نشان میدهدکه در هندسه ی در نظر گرفته شده تا طول ۱۰mm همچنان واکنشهای تبدیلی در حال انجام بوئده و درن ظر گرفتن طول بیشتر تاثیر چندانی در میزان تبدیل متانول ندارد.