سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن باقری – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سجادمشهد
حسین منتظری قدس –

چکیده:

مساله تسطیح منابع از جمله مسائل معروف درحوزه زمان بندی پروژه می باشد اما درمحیط زمان بندی تولید این مساله به ندرت مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق به بررسی مساله تسطیح منابع درزمان بندی کارگاهی پرداخته می شود مساله ای که درمورد مطالعه قرارگرفته به این شرح است n کار وجود دارد که میتواند برروی mماشین مورد پرددازش واقع شودمحیط ماشین آلات موازی و یکسان درنظر گرفته شده اس و هریک از کارها تنها به یکنوع منبع تجدید پذیر احتیاج دارند تابع هدف کمینه سازی سطح استفاده از منابع درطول زمان میب اشد دراین تحقیق ابتدا به یک مدل ریاضی برای این مساله ارایه شده است سپس برای حل آن ازالگوریتم تبرید تدریجی استفاده شده است و نتایج محاسباتی آن با الگوریتم جستجوی تصادفی کامل که سعی درجستجوی همه فضای جواب دارد مورد مقایسه قرارگرفته است نتایج محاسباتی بیانگر کارایی بالای الگوریتم تبرید تدریجی درحل این دسته از مسائل است.