سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شایان شامحمدی – دانشیار دانشگاه شهرکرد
جابر سلطانی – استادیار دانشگاه تهران
نجمه سلیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف از اینتحقیق بررسی حذف کروم از محیط آبی با استفاده از ستون بستر ثابت پوسته شلتوک میب اشد متغیرهای دبی جریان غلظت اولیه کروم و تاثیر آنها برمنحنی های شکست ستون مورد بررسی قرارگرفت برای حذف کروم تحت جریان پیوسته ستونی شیشه ای با ارتفاع ۵۰سانتی متر و قطر ۳ سانتیمتر مورد استفاده قرارگرفت نتایج تحقیق نشان داد که حداکثر راندمان حذف کروم توسط پوسته شلتوک در PH معادل ۱ برابر ۹۸ه/۱% می باشد همچنین مشاهده شد که جذب سطحی کروم در ستون بستر ثابت پوسته شلتوک به مقدار قابل توجهی به دبی جریان و غلظت اولیه وابسته است و زمان شکست با افزایش دبی جریان و غلظت اولیه کاهش می یابد ارزیابی پارامترهای ستون بستر نشان داد که مدل توماس از تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی برخوردار است.