سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی حسینی – دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران
بیژن بسطائی –

چکیده:

پاسخ سازههای مدفون( مثلاً تونلهای کم عمق) تحت انفجارهای سطحی نقش مهمی را در طراحی این گونه سازهها ایفا مینماید. تعیین پارامترهای مهمی از جمله عمق تأثیرانفجار برای طراحی ایمن لازم است. این مقاله یک مدل کامل که در آن کل سیستم (شامل تونل کم عمق درون خاک و خاک و مواد منفجره بر سطح خاک) با استفاده از پکیج المان محدودABAQUS به صورت سه بعدی شبیهسازی شده را نشان میدهد. مقایسهعمق تأثیر انفجار که با استفاده از نتایج تحلیلABAQUSبه دست آمده، با نتایج تستWAK که در رابطه با تعیین عمق تأثیر بارگذاریهای ضربهای و انفجاری به کارمیرود، صحت نتایج مدل را تأیید مینماید