سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور حلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

نیازهای سرمایشی یکی از مهمترین پارامتر ها در مباحث اقلیم زیستی و معماری همساز با اقلیم و مباحث مربوط به مصرف انرژی می باشد دراین تحقیق با استفاده از داده های درجه روز سرمایشی ۳۰ ایستگاه همدید مرکز استان ها در دوره آماری ۲۰۰۵ تا ۱۹۷۰ کشور براساس نیازهای سرمایشی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی روش ward به ۳ خوشه تقسیم شده و برای هر خوشه تابعی خطی برای برآورد نیازهای سرمایشی آن ارایه شد عوامل موثر بر نیازهای سرمایشی و درجه اهمیت آنها درهر خوشه به همراه میزان تاثیر آنها در تغیییرات نیازهای سرمایشی تعیین گردید. نقشه های پهنه بندی سراسری درجه روزهای سرد کشور در محیط ARC GIS به روش IDW ترسیم گردید نقشه های پهنه بندی نیازهای سرمایشی انطباق زیادی را با خوشه بندی انجام شده نشان داد