سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحسین جهانمیری – دانشکده ی مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، استاد
محمدرضا رحیم پور – دانشکده ی مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، استاد
میثم محمدزاده شیرازی – دانشکده ی مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، دانشجوی کارشناسی ارش
نوید هوشمند – دانشکده ی مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، دانشجوی کارشناسی ارش

چکیده:

در این تحقیق فرایند تولید هیدروژن عاری از منوکسید کربن به عنوان خوراک مناسب برای پیل های سوختی با استفاده از تکنولوژی راکتور پلاسمای تخلیه با عایق دی الکتریک مورد بررسی قرار گرفته است. به کمک نرم افزار آماری توانمند Minitabمیزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر روی بازدهی فرایند و انتخاب پذیری هیدروژن مطالعه شده است. به کمک علم طراحی آزمایش ها منحنی های کانتور برای مطالعه پاسخ سیستم نسبت به متغیرهای مورد نظر ترسیم شده که بکمک آنها می توان بازه ی عملیاتی مناسب متغیر های مذکور را بدست آورد. دو معادله تجربی جهت ایجاد رابطه بین بازدهی راکتور و انتخاب پذیری هیدروژن با متغیرهای مستقل ارائه شده است و تأثیر هر کدام از جملات این معادلات در نمودارهای پارتو مورد بررسی قرار گرفته اند. با استفاده از معادلات ارائه شده شرایط بهینه هر یک از پارامترها جهت حصول بالاترین میزان بازدهی و انتخاب پذیری هیدروژن تعیین شده است که نتایج حاصل نشان می دهند چنانچه سیستم در این شرایط عمل کند، بازدهی و انتخاب پذیری هیدروژن به ترتیب μlit/joule128/399 و ۷۷/۷۶۹۹% خواهد بود. در نهایت میزان تداخل بین متغیرهای فرایندی مورد نظر با یکدیگر مطالعه گردیده که نتایج حاصل نشانگر پیچیدگی سیستم مورد مطالعه می باشند