سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی انرژی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
فرهاد خداکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بهینه سازی انرژی مصرفی در فرایند شیرین سازی گاز طبیعی در این کار انجام میشود. بدین منظور از فرایند جذب شیمیایی و جاذب آمین استفاده شده است. مدلسازی فرایند، توسط نرم افزار HYSYSانجام و با ارتباط بین نرم افزار MATLAB و HYSYS دادههای خروجی از HYSYSبهMATLAB برای بهینه سازی منتقل میشوند. با شناسایی پارامترهای موثر بر روی انرژی مصرفی سیکل، انرژی مصرفی فرایند با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و با در نظر گرفتن برداری از محدودیتهای غیر خطی کمینه میگردد. تابع هدف شامل انرژی مصرفی در ریبویلر، توان مصرفی فن در خنک کننده هوایی، انرژی مصرفی در خنک کننده آبی، توان مصرفی پمپ و میزان تلفات آمین و آب می باشد. از دو جاذب مونو اتانول آمین و دی اتانول آمین برای جذب گازهای اسیدی استفاده شده و هزینه مصرفی آنها مقایسه شدهاند. این بهینه سازی برای یک کارخانه شیرین سازی گاز در منطقه عسلویه انجام شده و در مورد مقادیر بهینه پارامترهای طراحی و هزینه مصرفی بین واحد بهینه و واقعی بحث شده است