سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حبشی – کارشناس ارشد عمران، شرکت آبفارخراسان رضوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
وحید خبیری – کارشناس ارشد عمران، مرکز بین المللی قنات و سازههای تاریخی آبی، یزد
سعید علیزاده تقی آباد – کارشناس ارشد عمران، شرکت بهسو نیرو شرق، مشهد

چکیده:

با توجه به اهمیت و نقش تامین و انتقال آب به شهرها و روستاها، ذخیرهسازی آب در مخازن جهت جبران نوسانات ساعتی مصرف مردم در طول شبانهروز امری بسیار لازم و حیاتی میباشد. روش متداول و عمومی ذخیرهسازی آب در شهرها و روستاها جهت شرب مردم، استفاده از مخازنهوایی فلزی و زمینی بتنی میباشد. بررسی رفتار این مخازن در برابر بارهای لرزه ای با توجه به موقعیت لرزهخیزی کشورمان از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مقاله به منظور مقایسه بین بارهای لرزهای در نشریه ۱۲۳ و آئیننامه ۲۸۰۰ ، سازه مخزن بتنی نیمه مدفون با حجم ۵۰۰ متر مکعب با استفاده از دو مرجع فوق بارگذاری لرزهای شدهاند و نتایج تنش و تغییرمکان در دو حالت با هم مقایسه گردیدهاند. با توجه به نتایج تحلیل، بیشینه تنشهای ، دیوار در پای دیواره و بیشینه تغییرمکانهای دیوار در وسط جداره در هر دو حالت بارگذاری ایجاد شده است که در بارگذاری بر پایه نشریه ۱۲۳ مقادیر تنش و تغییر مکانهای به دست آمده بیشتر از آئیننامه ۲۸۰۰ میباشد که حاکی از دست بالا بودن نشریه ۱۲۳ در مدلسازی مخازن میباشد.